Algemene voorwaarden

Reparatie voorwaarden
Alle opdrachten voor de reparatieservice (“service”) van een klant (“u”) die door GSMreparatie.nl worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden. Door u voorgestelde wijzigingen zijn alleen bindend indien GSMreparatie.nl deze schriftelijk goedkeurt. Voor alle duidelijkheid: niets in deze overeenkomst is van invloed op de voorwaarden van een eventuele overeenkomst die u met GSMreparatie.nl hebt, in verband met de aanschaf van de apparatuur of uw wettelijke rechten.

1. ALGEMEEN

1.1 Onder GSMreparatie.nl wordt in deze algemene reparatievoorwaarden verstaan ….
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met GSMreparatie.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met u voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. SERVICE

2.1 De service wordt aangeboden met betrekking tot reparaties die GSMreparatie.nl kan uitvoeren. Het is mogelijk dat GSMreparatie.nl incidenteel de apparatuur naar de betreffende fabrikant moet doorsturen voor specialistische reparatie. Hierdoor kan uw telefoon langer dan wordt overeengekomen in reparatie zijn.

2.2 GSMreparatie.nl verleent de service als omschreven en zoals overeengekomen.

2.3 GSMreparatie.nl behoudt zich het recht voor het verlenen van de service te weigeren indien de apparatuur (op welke wijze dan ook) op onbevoegde wijze is behandeld of indien het serie- dan wel IMEI-nummer onleesbaar is gemaakt of is verwijderd.

2.4 GSMreparatie.nl is niet verplicht de service te verlenen (of te blijven verlenen) in situaties waarbij GSMreparatie.nl bemerkt dat uw apparatuur naar het redelijk oordeel van GSMreparatie.nl om economische redenen niet meer te repareren is (bijvoorbeeld op welke wijze dan ook, in situaties waarbij de apparatuur door onjuist gebruik of opzettelijke nalatigheid is beschadigd, of wanneer de apparatuur is blootgesteld aan water of een andere vloeistof).

2.5 De door GSMreparatie.nl genoemde tijden om de service uit te voeren zijn alleen ter indicatie en tijd is niet van wezenlijk belang met betrekking tot het voltooien of uitvoeren van de service.

3. PRIJS VAN DE SERVICE

3.1 De prijs voor de service wordt in onderling overleg vastgesteld.

4. VOORWAARDEN VOOR BETALING EN OPHALEN

4.1 De betaling dient netto contant plaats te vinden bij teruggave van de ter reparatie aangeboden producten.

4.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuur-datum zonder het recht op verrekening of aftrek van enige korting, op een door GSMreparatie.nl aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de u van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.4 Zolang u niet aan uw betalingsverplichtingen hebt voldaan, zal GSMreparatie.nl het wettelijk retentierecht uitoefenen.

4.5 In geval van faillissement of surséance van betaling van u (zakelijke klant) of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van GSMreparatie.nl en de verplichtingen van u jegens GSMreparatie.nl onmiddellijk opeisbaar.

4.6 Indien GSMreparatie.nl haar vordering ter incasso uit handen moet geven, bent u een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van € 250,-.

4.7 Indien GSMreparatie.nl kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

4.8 Als u uw gerepareerde apparatuur niet binnen 60 dagen na kennisgeving door GSMreparatie.nl, ophaalt, zal het eigendomsrecht van de apparatuur naar GSMreparatie.nl overgaan.

5. LEENTELEFOON

5.1 U kunt tegen betaling van een borgsom een mobiele (leen) telefoon ontvangen. De borgsom wordt aan u terug betaald als u de leentelefoon compleet en in goede orde bij ons inlevert in dezelfde status als dat de apparatuur aan u verstrekt is. De verschuldigde borgsom en de hoogte van de kostenvergoeding zullen overeenstemmen met de overeengekomen tarieven voor de leentelefoon

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Niets in deze overeenkomst sluit aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van GSMreparatie.nl of die van de medewerkers van GSMreparatie.nl of tussenpersonen.

6.2 De aansprakelijkheid van GSMreparatie.nl wegens contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, voorcontract of andere afspraken dan wel anderszins voortvloeiende uit of in verband met de service of het vervullen of nakomen van de verplichtingen van GSMreparatie.nl ingevolge deze overeenkomst en elk toepasselijk deel daarvan, zal gezamenlijk beperkt zijn tot alle bedragen die u aan GSMreparatie.nl hebt betaald.

6.3 In geen geval is GSMreparatie.nl jegens u aansprakelijk ingevolge of in verband met deze overeenkomst wegens contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, voorcontract of andere afspraken (anders dan bedriegelijke of onzorgvuldige voorstellingen) of anderszins voor gederfde zaken, contracten, winsten of verwachte besparingen of voor welke indirecte bedrijfsschade of economische schade dan ook.

6.4 U aanvaardt dat u alleen verantwoordelijk bent voor het maken van reservekopieën van belangrijke gegevens die op de apparatuur zijn opgeslagen voor aanvang van de service en u erkent hierbij dat deze gegevens (samen met ringtones of logo) verloren kunnen gaan tijdens het verlenen van de service.

6.5 U dient schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande binnen 2 werkdagen na het ontstaan daarvan, of na het moment dat u de schade had kunnen onderkennen, schriftelijk en gemotiveerd bij GSMreparatie.nl te melden.

6.6 Elke bepaling van dit artikel dat aansprakelijkheid uitsluit of beperkt, zal afzonderlijk worden geïnterpreteerd en van toepassing zijn en blijven, ook wanneer om welke reden dan ook een of andere bepaling hiervan ontoepasselijk of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, en blijft van kracht ongeacht de afloop of beëindiging van de overeenkomst.

7. PERSOONLIJKE GEGEVENS

7.1 GSMreparatie.nl respecteert uw persoonlijke gegevens en verplicht GSMreparatie.nl te voldoen aan toepasselijke, periodieke wetgeving van gegevensbescherming. Wanneer GSMreparatie.nl overeenkomt de service te verlenen, beschouwt GSMreparatie.nl de gegevens die u verstrekt als persoonlijk. GSMreparatie.nl gebruikt de informatie voor de volgende doeleinden:

7.1.1 Verwerking van uw reparatie;

7.1.2 Voor statistische doeleinden om de service die GSMreparatie.nl u verleent te verbeteren;

7.1.3 Om de service en de activiteiten van GSMreparatie.nl te beheren;

7.1.4 Om u te informeren over producten of diensten op het gebied van telecommunicatie die wellicht voor u interessant zijn (tenzij u hier tijdens het registratieproces bezwaar tegen hebt gemaakt).

7.2 Als u niet wilt dat GSMreparatie.nl u informeert over producten of diensten op het gebied van telecommunicatie die voor u wellicht interessant zijn, of indien u niet wilt dat GSMreparatie.nl uw gegevens doorgeeft aan groepsmaatschappijen en derden zodat zij contact met u kunnen opnemen over hun producten en diensten, kunt u GSMreparatie.nl dit altijd schriftelijk kenbaar maken adres opnemen. Vermeld daarbij uw volledige naam, adres, uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer.

7.3 Onder voorbehoud van uw bovengenoemde rechten van bezwaar in het registratieproces, stemt u ermee in geen bezwaar te hebben dat GSMreparatie.nl contact met u opneemt voor een van de bovengenoemde doeleinden, het zij per fax, telefoon, e-mail, SMS of schriftelijk en bevestigt u dat u geen van bovengenoemde zaken beschouwt of zal beschouwen als een schending van uw rechten ingevolge de wet of telecommunicatie en wet op privacy.

7.4 In het geval dat uw persoonlijke gegevens door GSMreparatie.nl niet langer worden gebruikt voor de in lid 6.1 vermelde doeleinden, zal GSMreparatie.nl deze verwijderen, behalve voor zover het noodzakelijk is deze gegevens te bewaren ter naleving van ander relevante of toepasselijke wetten.

7.5 U hebt te allen tijde recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, al kan GSMreparatie.nl daar een kleine vergoeding voor in rekening brengen. Persoonlijke gegevens die u aan GSMreparatie.nl meedeelt, die onjuist of onvolledig zijn, zal GSMreparatie.nl corrigeren.

7.6 U dient te weten dat wanneer de politie of een overheidsinstantie die verdachte onwettige activiteiten onderzoekt, GSMreparatie.nl verzoekt informatie en/of informatie over u te verstrekken, GSMreparatie.nl dit zal doen. GSMreparatie.nl behoudt zich ook het recht voor individueel identificeerbare informatie bekend te maken aan derden bij een klacht over uw transacties met GSMreparatie.nl, en deze transacties door GSMreparatie.nl als niet strokend met deze voorwaarden worden beschouwd.

7.7 GSMreparatie.nl kan aan derden samengevoegde gegevens over klanten bekendmaken, op voorwaarde dat één individu niet in deze gegevens valt te identificeren.

8. ALGEMEEN

8.1 U alleen bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw simkaart en/of geheugenkaart tijdens het verlenen van de service.

8.2 U erkent dat GSMreparatie.nl wellicht de fabrieks-/standaardinstellingen van de fabrikant voor uw apparatuur op de beginwaarden moet instellen om de service uit te voeren. In het geval van een mobiele telefoon die is vrijgegeven voor gebruik op alle netwerken, kan dit ertoe leiden dat de mobiele telefoon weer in een vergrendelde status wordt gebracht. U gaat er hierbij mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die u uw netwerkleverancier verschuldigd bent om de mobiele telefoon nadien te ontgrendelen of van de kosten die hier anderszins uit voortvloeien.

8.3 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van GSMreparatie.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.4 De bevoegde rechter in het arrondissement waar GSMreparatie.nl is gevestigd of een branche Commissie is, - naar keuze van GSMreparatie.nl - in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij u binnen een maand nadat GSMreparatie.nl zich schriftelijk jegens u op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

8.5 Niettemin blijft GSMreparatie.nl bevoegd u te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

8.6 Elk van de artikelen van deze overeenkomst zal afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar worden geïnterpreteerd en de ongeldigheid van een deel zal geen invloed hebben op de geldigheid van een ander deel.

© Copyright 2018 GSM Reparatie - Dé Refurbished iPhone Store - Algemene voorwaarden - Cookies - Powered by 100.nl

Beoordeling GSM Reparatie - Dé Refurbished iPhone Store: 9.4 / Lees alle beoordelingen op Kiyoh.nl